Privacy verklaring van All-in Finance

All-in Finance is een handelsnaam van Administratiekantoor Immerzeel, gevestigd aan de Kamilleweerd 44, 6229 TJ Maastricht, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Administratiekantoor Immerzeel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Administratiekantoor Immerzeel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Btw nummer
– Btw identificatienummer
– RSIN nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens. Administratiekantoor Immerzeel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst, zoals het voeren/controleren van uw administratie, het maken van jaarverslagen en aangifte inkomstenbelasting etc.;
– Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, zoals het opmaken van fiscale aangiften;
– Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;
– Verzenden van onze papieren nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Administratiekantoor Immerzeel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoor Immerzeel) tussen zit. Administratiekantoor Immerzeel zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De resultaten/uitkomsten van deze verwerking worden echter altijd eerst besproken met u, de klant, en ter akkoord aangeboden. Klant dient deze voor akkoord te ondertekenen alvorens deze verstrekt worden aan derden zoals de belastingdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Administratiekantoor Immerzeel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen, voor bovengenoemde persoonsgegevens, zolang de overeenkomst blijft voortbestaan, een klant gebruik maakt van onze dienstverlening en ervoor door Administratiekantoor Immerzeel geproduceerde overzichten en of rapportages, bijvoorbeeld een fiscale aangifte, een wettelijke bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Administratiekantoor Immerzeel verkoopt uw gegevens niet aan derden maar verstrekt deze alleen en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Immerzeel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Administratiekantoor Immerzeel gebruikt op haar site www.allinfinance.nl geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Immerzeel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, mits dit niet in strijdt komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Immerzeel sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Administratiekantoor Immerzeel wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u meent dat Administratiekantoor Immerzeel onjuist omgaat met uw gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Administratiekantoor Immerzeel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].